Zamieszanie wokół pasów tag team, wydarzenia ... (zobacz)
Terminy kolejnych gal PTW, pierwsze atrakcje... (zobacz)
Kolejny powrót, kto wygrał World Cup? Wydarze... (zobacz)

AttitudePL na Facebook AttitudePL na YouTube AttitudePL na Twitter Nasz kanał RSS

Poprzedni temat «» Następny temat
Dotacje na Attitude
Autor Wiadomość
Koper Wrestler: Koper
Wiek: 37
Dołączył: 05 Lis 2003
Posty: 2029
Podziękował: 12
Podziękowano mu 75 razy w 14 Postach
Skąd: Pruszków
Wysłany: 2007-12-10, 10:30   Dotacje na Attitude

Uwaga

W tym miesiącu kończy się okres abonamentowy naszego serwera. W związku z tym jesteśmy zmuszeni wykupić abonament na kolejny rok i tu zwracamy się o pomoc do Was drodzy użytkownicy forum i portalu. Jeśli zależy Wam aby Attitude cały czas się rozwijało i mogło nadal funkcjonować na bardzo dobrze działającym serwerze oraz macie możliwość przekazania skromnej (lub nie ;) ) kwoty, to zachęcamy Was do dotacji na Attitude.

Jak dotować?
1. Przelew bankowy na konto w mBanku - w takim przypadku proszę wysłać do mnie Prywatną Wiadomość, w odpowiedzi podam nr konta bankowego
2. Płatność kartą Visa, Mastercard lub przelew z banku za pośrednictwem PayPal - należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie ze wskazówkami
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/pl_PL/i/btn/x-click-but21.gif" border="0" name="submit" alt="Płać przez system PayPal — jest szybki, bezpłatny i bezpieczny!">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/pl_PL/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
<input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHTwYJKoZIhvcNAQcEoIIHQDCCBzwCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYC+2Y0kksJ4cpue90k6DVcUkOWEleV2/b0Pa0+8DX2Ym5gjDgqDD7ohZVXJi58wL7uw+M1hrb+yCRG5SCBxOxq7YzK/Ll824LGrf9sulPCT/4gyZzKgLOHr5nY3rVejlmrCFo/FIQbtej8PEiiuFjEi1TdyU2srAGjMHBaU0/277zELMAkGBSsOAwIaBQAwgcwGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIs8ONoPHKZM2Agah9/ZObOnn6ld6WupcpbUnKAcNWJrl4Vgf8+TpYeTErvci9y4PL5k6iENfNH3HdZ7nscjIUmpHeKpzEylXy2SFLzy6LYOoOzGTE1RE7viH57eykK8fQeVB3XAOoTkq7ZQFk4STZkcleUH6U9GqUijY03FSoLqk7O/EEpBDH14VEiELbg8eImh3yWWLJRFl/34ukqoxXDK/EwLThA6ZwZ2FQ/3rSJlwM8FygggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0wNzEyMTAwOTEyNDlaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBSkxCvWt1aYwhTmAZo53gmxcshQvTANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgGkes/zYnNWFcEpVGIX10ARjEQgeBUutvr8GDnnQtrteWHRBjuZG4a1TQIndt8Fc487yNValCTCKri/xhTrdzZ1QGmKKvTQoKpruJPy5M36EzW3mgUDQFBohx49aleWjQ8aGgpVf5lvupws5smqPmIVibcy5TTFf7SV2GVSPcg4k-----END PKCS7-----
">
</form>
Co w zamian?
1. Dozgonna wdzięczność ;)
<s>2. Dla osoby, która dokonała najwyższej dotacji - konto Premium Rapidshare</s>
3. Ranga Donator na forum
<s>4. Jako dodatkowy gratis dostęp do Media Silver dla osób które tego dostępu nie posiadają
</s>
Z góry dziękujemy za wszelką pomoc i nawet najmniejsze wpłaty.
<s>Dodatkową możliwością pomocy dla Attitude jest zakup kont Rapidshare Premium, szczegóły tutaj: http://forum.attitude.pl/...12580</s>
Ostatnio zmieniony przez Koper 2011-06-19, 12:33, w całości zmieniany 2 razy  
 
     
Rambo78 
Upper MidcarderWrestler: Nailz, Warlord
Wiek: 44
Dołączył: 20 Kwi 2006
Posty: 1604
Podziękował: 1
Podziękowano mu 508 razy w 172 Postach
Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-12-10, 14:35   

Jako, że czuje sie emocjonalnie związany, pare złotówek przekażę z przyjemnością :)
_________________
http://s07.flagcounter.co...=0/labels=0.jpg
 
 
     
Alacer 
MidcarderWrestler: Bret Hart, SCSA, Scott Hall,
Wiek: 46
Dołączył: 10 Wrz 2005
Posty: 782
Podziękował: 45
Podziękowano mu 0 razy w 0 Postach
Skąd: Kraków, (UK)
Wysłany: 2007-12-10, 19:08   

hmmm ... a ile potrzeba na nowy roczny abonament?
_________________
"Plaga dysleksji wśród mlodzieży, jest tylko, uprawomocnioną lekarskim stemplem, plagą lenistwa umysłowego"

"Kwestię wolności w internecie można włożyć Ad ACTA" - 25 January 2012

Now Heaven Has Some LATINO HEAT
 
     
Koper Wrestler: Koper
Wiek: 37
Dołączył: 05 Lis 2003
Posty: 2029
Podziękował: 12
Podziękowano mu 75 razy w 14 Postach
Skąd: Pruszków
Wysłany: 2007-12-10, 20:38   

Alacer napisał/a:
hmmm ... a ile potrzeba na nowy roczny abonament?


Serwer kosztuje 366zł, część kwoty już mamy.
Ostatnio zmieniony przez Koper 2007-12-28, 16:40, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Koper Wrestler: Koper
Wiek: 37
Dołączył: 05 Lis 2003
Posty: 2029
Podziękował: 12
Podziękowano mu 75 razy w 14 Postach
Skąd: Pruszków
Wysłany: 2007-12-28, 16:39   

Pragnę poinformować że akcja zbiórki pieniędzy na serwer zakończyła się całkowitym sukcesem. Serdecznie dziękujemy wszystkim donatorom za pomoc finansową okazaną Attitude. Na uwagę zasługuje hojność darczyńców, najniższa kwota wpłaty wynosiła 30 zł!
Opłacony serwer pozwoli nam dalej działać w komfortowych warunkach i planować dalszy rozwój portalu, forum oraz innych przedsięwzięć.
Zgodnie z zapowiedziami osoby, które przekazały pieniądze otrzymały na życzenie rangę Donator. Osobą, która przekazała największą kwotę okazał sie theGrimRipper, który w nagrodę otrzymał konto Rapidshare Premium.

Lista osób które przekazały dotacje:
drvampire
Ganzes
Koper
majonez
Przemk0
rambo78
RazorR
Scythe
theGrimRipper

Jeszcze raz dziękujemy!

Jednocześnie chciałbym poinformować że cały czas jesteśmy otwarci na wszelkie składki i jeżeli czujecie potrzebę pomocy finansowej dla Attitude to konta bankowe i Paypal są cały czas otwarte :) .
 
     
Koper Wrestler: Koper
Wiek: 37
Dołączył: 05 Lis 2003
Posty: 2029
Podziękował: 12
Podziękowano mu 75 razy w 14 Postach
Skąd: Pruszków
Wysłany: 2009-12-29, 15:02   

W związku z tym iż jak co roku musimy przedłużyć okres abonamentowy serwera i domeny, pragniemy przypomnieć o możliwości pomocy w realizacji tego celu poprzez Wasze dotacje. Wszelkie szczegóły znajdują się w pierwszym poście.

Każda osoba przekazująca nawet najmniejszą kwotę, zostanie wyróżniona rangą Donator.
 
     
Alacer 
MidcarderWrestler: Bret Hart, SCSA, Scott Hall,
Wiek: 46
Dołączył: 10 Wrz 2005
Posty: 782
Podziękował: 45
Podziękowano mu 0 razy w 0 Postach
Skąd: Kraków, (UK)
Wysłany: 2010-07-31, 19:25   

mysle ze nie bylo by zlym pomyslem ujawnienie dotacji oraz wyplywu gotowki na oplate serwera. Dalo by to przejrzystosc w zobowiazaniach, oraz pozwolilo by chętnym rozplanowac wplaty, w razie powanych nadwyzek, lub drastycznych braków.
_________________
"Plaga dysleksji wśród mlodzieży, jest tylko, uprawomocnioną lekarskim stemplem, plagą lenistwa umysłowego"

"Kwestię wolności w internecie można włożyć Ad ACTA" - 25 January 2012

Now Heaven Has Some LATINO HEAT
 
     
Koper Wrestler: Koper
Wiek: 37
Dołączył: 05 Lis 2003
Posty: 2029
Podziękował: 12
Podziękowano mu 75 razy w 14 Postach
Skąd: Pruszków
Wysłany: 2010-08-09, 12:59   

Niestety ze względu na sponsoring zewnętrzenej firmy, nie możemy ujawniać wszelkich prezpływów finansowych. Niemniej jednak, moge określić sytuację finansową Attitude jako dobrą i stabilną. Wszelkie ewentualne nadwyżki będą odkładane na oprocentowanym koncie do wykorzystania w przyszłych lata.

W chwili obecnej najlępszą formą wsparcia Attitude jest zakup koszulek z naszego sklepu: http://sklep.attitude.pl
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Google
 
Copyright © 2001-2010 Attitude      Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group