Attitude Wrestling Forum
Pierwsze Polskie Forum Pro-Wrestlingu

Ogłoszenia - Dotacje na Attitude

Koper - 2007-12-10, 10:30
Temat postu: Dotacje na Attitude
Uwaga

W tym miesiącu kończy się okres abonamentowy naszego serwera. W związku z tym jesteśmy zmuszeni wykupić abonament na kolejny rok i tu zwracamy się o pomoc do Was drodzy użytkownicy forum i portalu. Jeśli zależy Wam aby Attitude cały czas się rozwijało i mogło nadal funkcjonować na bardzo dobrze działającym serwerze oraz macie możliwość przekazania skromnej (lub nie ;) ) kwoty, to zachęcamy Was do dotacji na Attitude.

Jak dotować?
1. Przelew bankowy na konto w mBanku - w takim przypadku proszę wysłać do mnie Prywatną Wiadomość, w odpowiedzi podam nr konta bankowego
2. Płatność kartą Visa, Mastercard lub przelew z banku za pośrednictwem PayPal - należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie ze wskazówkami
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="image" src="https://www.paypal.com/pl_PL/i/btn/x-click-but21.gif" border="0" name="submit" alt="Płać przez system PayPal — jest szybki, bezpłatny i bezpieczny!">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypal.com/pl_PL/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
<input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHTwYJKoZIhvcNAQcEoIIHQDCCBzwCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYC+2Y0kksJ4cpue90k6DVcUkOWEleV2/b0Pa0+8DX2Ym5gjDgqDD7ohZVXJi58wL7uw+M1hrb+yCRG5SCBxOxq7YzK/Ll824LGrf9sulPCT/4gyZzKgLOHr5nY3rVejlmrCFo/FIQbtej8PEiiuFjEi1TdyU2srAGjMHBaU0/277zELMAkGBSsOAwIaBQAwgcwGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIs8ONoPHKZM2Agah9/ZObOnn6ld6WupcpbUnKAcNWJrl4Vgf8+TpYeTErvci9y4PL5k6iENfNH3HdZ7nscjIUmpHeKpzEylXy2SFLzy6LYOoOzGTE1RE7viH57eykK8fQeVB3XAOoTkq7ZQFk4STZkcleUH6U9GqUijY03FSoLqk7O/EEpBDH14VEiELbg8eImh3yWWLJRFl/34ukqoxXDK/EwLThA6ZwZ2FQ/3rSJlwM8FygggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0wNzEyMTAwOTEyNDlaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBSkxCvWt1aYwhTmAZo53gmxcshQvTANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgGkes/zYnNWFcEpVGIX10ARjEQgeBUutvr8GDnnQtrteWHRBjuZG4a1TQIndt8Fc487yNValCTCKri/xhTrdzZ1QGmKKvTQoKpruJPy5M36EzW3mgUDQFBohx49aleWjQ8aGgpVf5lvupws5smqPmIVibcy5TTFf7SV2GVSPcg4k-----END PKCS7-----
">
</form>
Co w zamian?
1. Dozgonna wdzięczność ;)
<s>2. Dla osoby, która dokonała najwyższej dotacji - konto Premium Rapidshare</s>
3. Ranga Donator na forum
<s>4. Jako dodatkowy gratis dostęp do Media Silver dla osób które tego dostępu nie posiadają
</s>
Z góry dziękujemy za wszelką pomoc i nawet najmniejsze wpłaty.
<s>Dodatkową możliwością pomocy dla Attitude jest zakup kont Rapidshare Premium, szczegóły tutaj: http://forum.attitude.pl/...12580</s>

Rambo78 - 2007-12-10, 14:35

Jako, że czuje sie emocjonalnie związany, pare złotówek przekażę z przyjemnością :)
Alacer - 2007-12-10, 19:08

hmmm ... a ile potrzeba na nowy roczny abonament?
Koper - 2007-12-10, 20:38

Alacer napisał/a:
hmmm ... a ile potrzeba na nowy roczny abonament?


Serwer kosztuje 366zł, część kwoty już mamy.

Koper - 2007-12-28, 16:39

Pragnę poinformować że akcja zbiórki pieniędzy na serwer zakończyła się całkowitym sukcesem. Serdecznie dziękujemy wszystkim donatorom za pomoc finansową okazaną Attitude. Na uwagę zasługuje hojność darczyńców, najniższa kwota wpłaty wynosiła 30 zł!
Opłacony serwer pozwoli nam dalej działać w komfortowych warunkach i planować dalszy rozwój portalu, forum oraz innych przedsięwzięć.
Zgodnie z zapowiedziami osoby, które przekazały pieniądze otrzymały na życzenie rangę Donator. Osobą, która przekazała największą kwotę okazał sie theGrimRipper, który w nagrodę otrzymał konto Rapidshare Premium.

Lista osób które przekazały dotacje:
drvampire
Ganzes
Koper
majonez
Przemk0
rambo78
RazorR
Scythe
theGrimRipper

Jeszcze raz dziękujemy!

Jednocześnie chciałbym poinformować że cały czas jesteśmy otwarci na wszelkie składki i jeżeli czujecie potrzebę pomocy finansowej dla Attitude to konta bankowe i Paypal są cały czas otwarte :) .

Koper - 2009-12-29, 15:02

W związku z tym iż jak co roku musimy przedłużyć okres abonamentowy serwera i domeny, pragniemy przypomnieć o możliwości pomocy w realizacji tego celu poprzez Wasze dotacje. Wszelkie szczegóły znajdują się w pierwszym poście.

Każda osoba przekazująca nawet najmniejszą kwotę, zostanie wyróżniona rangą Donator.

Alacer - 2010-07-31, 20:25

mysle ze nie bylo by zlym pomyslem ujawnienie dotacji oraz wyplywu gotowki na oplate serwera. Dalo by to przejrzystosc w zobowiazaniach, oraz pozwolilo by chętnym rozplanowac wplaty, w razie powanych nadwyzek, lub drastycznych braków.
Koper - 2010-08-09, 13:59

Niestety ze względu na sponsoring zewnętrzenej firmy, nie możemy ujawniać wszelkich prezpływów finansowych. Niemniej jednak, moge określić sytuację finansową Attitude jako dobrą i stabilną. Wszelkie ewentualne nadwyżki będą odkładane na oprocentowanym koncie do wykorzystania w przyszłych lata.

W chwili obecnej najlępszą formą wsparcia Attitude jest zakup koszulek z naszego sklepu: http://sklep.attitude.pl


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group